Проект

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


ПРОЕКТ : BG16RFOP002-2.089-1803-C02

Наименование на проектното предложение: „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Бенефициент : ДИАМАН ООД

Обща стойност: 50 000 лв., от които 50 000 лв.

европейско и 0 лв. национално

Начало: 22.10.2021г.

Край: 22.01.2022 г.